TILBAGE

Yderligere ordsprog og mundheld på kancellisprog:

[1] En rådende, almen antagelse konstaterer de overordnede indlæringsprocessers muligheder som værende successivt fungerende, samt værende potentielt ekspansive, i et tidsrum, hvis udstrækning modsvarer hvad man med generelle statistiske bedømmelsesmetoder anslår som værende den menneskelige organismes gennemsnitlige eksistensperiode under normalt gældende forhold.

[2] Samspilssituationer, involverende spæde eller yngre personer engageret i diverse uspecificerede rekreative sysler, frembringer almindeligvis de mest hensigtsmæssige resultater såfremt participanterne er indbyrdes kompatible.

[3] Cylindriske beholdere i mellemstørrelsen, hvis interne lagerkapacitet er uudnyttet, må med rimelig forventning formodes at besidde væsentlige akustiske kvaliteter.

[4] Et visuelt handicappet feminint individ tilhørende en af de domesticerede arter af slægten gallus kan undtagelsesvis excellere i lokaliseringen af diminutive cereal-enheder.

[5] Opfyldning af åbne drikkevandsboringer foretages på et ugunstigt tidspunkt når et letalt nedfald af yngre individer i borehullet tidligere er indtruffet.

[6] Vederfares et gunstigt udfald på en given tildragelse, vil det, alt andet lige, afstedkomme veltilfredse attituder overfor tilværelsen i al almindelighed.

[7] Individer, der respirerer i transmitant domicil, bør ikke uden videre benytte fragmenter af geologisk oprindelse under udførelse af et ballistisk eksperiment.

[8] Den der udfører et uddybende anlægs arbejde for andre, vil med stor statistisk sandsynlighed ende med at havne i samme.

[9] Jeg tør udtrykke en klar formodning om at disse frugter har en lav pH-værdi, sagde ræven om bærrene på Sorbus busken.


<løsninger længere nede>


For de, der måtte have vanskeligheder med at gennemskue meningen:
[1] "Man lærer så længe man lever"
[2] "Lige børn leger bedst"
[3] "Tomme tønder buldrer mest"
[4] "Blind høne kan også finde korn"
[5] "Man skal ikke kaste brønden til når barnet er faldet i"
[6] "Når enden er god, er alting godt"
[7] "Man skal ikke kaste med sten når man selv bor i glashus"
[8] "Den der graver en grav for andre falder ofte selv i den"
[9] "De er sure sagde ræven"

TILBAGE